معرفي آبرنگ

معرفي آبرنگ: در زمانهاي گذشته يونانيان از رنگ محلول در آب بر روي پاپيروس و چيني ها بر روي پوست استفاده مي كردند و به تدريج اين نوع رنگ تكامل يافت و پس از ساخت كاغذ بر روي كاغذ مورد استفاده قرار گرفت، البته ابتدا به صورت تكرنگ و صرفا به صورت خطوط  به عنوان […]